Uputa o načinu uplate donacije za potporu političkog djelovanja