U mandatom razdoblju nastavlja se s osiguravanjem prava i usluga propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi te važnim aktivnostima definiranim Socijalnim planom Grada Zagreba 2014.-2020.

Prisutan izraziti trend nepovoljnih demografskih kretanja (negativna stopa nataliteta, rast broja starijih u odnosu na aktivno stanovništvo, kao i rast udjela samačkih kućanstava, iseljavanje mladih) ukazuje na potrebe pronalaženja novih oblika društvene skrbi za različite korisničke skupine.

Upravo zbog toga, i na nacionalnoj i na lokalnoj razini koja u kontekstu današnjeg vremena ima sve značajniju ulogu za odgovarajuću razinu kvalitete života, promišljamo da sve politike koje donosimo budu usmjerene na demografski razvoj, odnosno demografsku obnovu. To znači da nam je imperativ demografska strategija kao uporište svim politikama koje donosimo.

PRIORITET – POTICANJE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA

Zbog izrazito loše demografske slike u našoj zemlji potrebno je ustrojiti posebnu organizacijsku jedinicu u Gradskoj upravi s jedinstvenim djelokrugom rada – demografskim razvojem.

U svrhu utjecaja na ključne demografske procese potrebno je izraditi Gradsku strategiju demografskog razvoja za razdoblje 2017. – 2021. Strategijom će se istaknuti koji su to ključni ciljevi i mjere koji bi trebali utjecati na demografski razvoj. Na prvom mjestu svakako treba biti zaustavljanje trenda iseljavanja mladog stanovništva, povećanje broja rođenih, ali u i konačnici poboljšanje kvalitete života. Demografska strategija u svom fokusu ima čovjeka, čovjeka kao člana zajednice, njegovu obitelj, a posebno djecu i mlade. Briga o osobama starije životne dobi ne smije biti zanemarena, jer one čine znatan postotak našeg stanovništva.

STAMBENA STRATEGIJA S NAGLASKOM NA SOCIJALNO STANOVANJE I PRIUŠTIVOST STANA

 • Izrada stambene strategije s naglaskom na socijalno stanovanje i priuštivost stana
 • Poticanje daljnje izgradnje stambenih naselja prilagođenih potrebama stanovništva s osiguranom društvenom infrastrukturom (vrtić, škola, kulturni sadržaji, dom zdravlja)
 • Objedinjavanje subvencija za pomoć u podmirenju troškova stanovanja kroz stambenu strategiju
 • Povlastice na stambene kredite za mlade roditelje

PRIORITET – PRONATALITETNA POLITIKA

Grad Zagreb prepoznatljiv je po svom kombiniranom modelu socijalne i pronatalitetne politike kojim utječe na zagrebačku demografsku sliku.

 • Osiguravanje sredstava za Pomoć za opremu novorođenog djeteta (za prvo dijete roditelja pomoć iznosi 1.800,00 kuna, za drugo dijete 3.600,00 kuna, dok za treće i svako daljnje dijete roditelja 54.000,00 kuna)
 • Osiguravanje sredstava za Novčanu pomoć za roditelja odgajatelja

MJERE ZA OBITELJI S TROJE I VIŠE DJECE

 • pomoć djeci u mliječnoj hrani
 • pomoć u obiteljskim paketima
 • pravo na besplatno ljetovanje

POMOĆI I SERVISI JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA

Zbog promjene u strukturi obitelji te porasta razvoda sve je veći broj jednoroditeljskih obitelji koje predstavljaju veliki izazov za društvenu zajednicu jer su izložene povećanom riziku od siromaštva.

Stoga je nužno prilagoditi mjere odnosno kreirati tailor made mjere koje odgovaraju na njihove potrebe.

STIPENDIJE ZA UČENIKE I STUDENTE KOJI SE NALAZE U SOCIJALNOM RIZIKU

Ulaganje u obrazovanje jedan je od bitnih pokretača promjena koje Grad Zagreb vidi i u narednom razdoblju. Obrazovani i odgovorni mladi ljudi važan su dio socijalnog kapitala o kojima ovisi smjer demografskog razvoja našeg grada. U svrhu izjednačavanja mogućnosti pristupa obrazovanju našim mladim sugrađanima nastavit će se sa osiguravanjem sredstava za:

 • stipendije za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa
 • stipendije za učenike i studente s invaliditetom

JAČANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Dostupnost socijalnih usluga preduvjet je za njihovo korištenje stoga je izuzetno važno podržati organizacije civilnog društva u jačanju njihovih kapaciteta i širenja mreže.

Putem programa socijalnog i humanitarnog značenja i nadalje će se podržavati projekti i programi udruga koji se provode u svrhu pomoći obiteljima u obliku raznih servisa ili savjetodavnih aktivnosti.

Područje socijalne zaštite unutar svoje nadležnosti putem organizacija civilnog društva, značajno utječe na prevenciju neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, kao i na prevenciju sve učestalije pojave nasilja među djecom i mladima. Stoga je potrebno:

 • Ojačati kapacitete postojećih udruga u svrhu što kvalitetnijih programa
 • Osigurati provođenje socijalnih programa koji su za korisnika besplatni

AKTIVACIJA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA

Kroz aktivaciju radno sposobnog stanovništva mobilizirat će se veliki potencijal jer će obavljeni radovi imati veliku vrijednost za zajednicu. Osobama koje duže vrijeme nisu na tržištu rada omogućit će se kroz uključivanje u radove za opće dobro stjecanje novih vještina čime će se im se povećati i šanse za povratak na tržište rada, odnosno dovest će do ponovne socijalne i profesionalne integracije.

MJERE ZA SUZBIJANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA – UVOĐENJE SOCIJALNIH INVESTICIJA

 • Uspostavljanje jasnog programa borbe protiv energetskog siromaštva
 • Uspostavljanje baze podataka koja na razini kućanstva objedinjuje socioekonomske pokazatelje, podatke o potrošnji energije i stanje građevina – nužno za uspostavljanje jasne definicije energetskog siromaštva

POTPORA NEFORMALNIM NJEGOVATELJIMA

Grad Zagreb prepoznao je neformalne njegovatelje kao značajne resurse u zajednici koji skrbe o starijim i bolesnim sugrađanima. Riječ je o njegovateljima koji su najčešće članovi obitelji (supružnik, dijete) kojima je nužna sustavna podrška. Obzirom na izuzetno zahtjevnu brigu o bolesnim i starim članovima obitelji, Grad Zagreb osigurao je stručnu podršku – rad savjetovališta za neformalne njegovatelje koji će se i nadalje podržavati. Osim navedenog, planira se pomoć u njegovanju u vrijeme odmora njegovatelja na način osiguranja privremenog smještaja. Na taj način lokalna zajednica doprinosi očuvanju mentalnog zdravlja te preveniranju sagorijevanja neformalnih njegovatelja.

ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA ZAŠTITU OD NASILJA U OBITELJI

Grad Zagreb prepoznatljiv je po svojim aktivnostima usmjerenim na pomoć, brigu i podršku najosjetljivijim skupinama društva. Stoga će i nadalje u zagrebačkim strategijama poseban naglasak biti na mjerama usmjerenim zaštiti od nasilja osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom.

 • Izrada Zagrebačke strategije jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2021.

NASTAVAK S PROVOĐENJEM PAKETA SOCIJALNIH MJERA ZA STARIJE OSOBE

 • Novčana pomoć umirovljenicima s povećanjem cenzusa za priznavanje prava
 • Novčana pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima – veći obuhvat korisnika s povećanjem cenzusa
 • Besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza
 • Izgradnja dva doma za starije osobe kako bi se približili europskom standardu od 5% smještajnih kapaciteta u odnosu na broj osoba starih 65 i više godina
 • Nastavak Projekta gerontološki centri Grada Zagreba s ciljem podizanja kvalitete života starijih sugrađana
 • Osiguravanje stambenih zajednica za osobe starije životne dobi uz mogućnost korištenja usluga prema individualnim potrebama
 • Povećanje kapaciteta specijaliziranih odjela za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija – u svim postojećim domovima za starije osobe u nadležnosti Grada Zagreba