Project Description

Na području Grada Zagreba trenutno je 11 gradskih vrtova s preko 2.000 vrtnih parcela na površini od 21,00 ha.

Vrtne parcele daju se građanima na korištenje u svrhu proizvodnje hrane, začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe, na vrijeme od 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja. Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele imaju građani s prebivalištem na području Grada Zagreba koji nemaju u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.

Projekt “Gradski vrtovi“ su pozitivan primjer održivog korištenja gradskog zemljišta te poboljšanja kvalitete življenja građana u socijalnom, ekonomskom i ekološkom smislu. Gradski vrtovi omogućuju dostupnost zdrave hrane, poboljšavaju kućni proračun građana, doprinose očuvanju zdravije okoline, očuvanju bio-raznolikosti, ekološkoj svijesti građana, povezivanju sa prirodom, zdravom načinu korištenja slobodnog vremena i promoviranju zdravog stila života kao i razvoju partnerstva Grada Zagreba s građanima.

Dosadašnje aktivnosti u sklopu projekta imaju pozitivan odaziv i zanimanje građana koji su prepoznali njegove dobrobiti i projekt uspješno egzistira od proljeća 2013.godine S obzirom da je pokazan veliki interes za Gradske vrtove, u planu je formiranje i opremanje obradivog zemljišta na novim lokacijama.