Cilj mi je upravljati Glavnim tajništvom Stranke funkcionalno i efikasno koordiniranjem poslova svih tijela Stranke i kreiranja politika Stranke te poticanja i angažiranja svakog pojedinog člana na pitanjima općeg društvenog interesa, uz prihvaćanje načela solidarnosti i odgovornosti svakog pojedinca prema društvenoj zajednici.

 

Rođen sam 16. siječnja 1988. godine u Požegi. Pravni fakultet završavam 2014. godine i stječem akademski naziv magistar prava.

Prvo radno iskustvo kao pravnik stječem u Centru za socijalnu skrb Zagreb te istodobno pohađam praksu na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Tijekom 2016. odrađujem praksu u odvjetničkom uredu. Od 2018. godine sam zaposlen u Gradu Zagrebu, u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, a od 2020. godine u Gradskom uredu za obrazovanje gdje radim i danas.

Trenutno sam polaznik poslijediplomskog specijalističkog studija iz Prava društava i trgovačkog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

U stranci Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti sam aktivan od 2016. godine. 2017. godine sam sudjelovao u  radu izbornog stožera u kampanji za Lokalne izbore i Izbore za mjesnu samoupravu. Od 2017.-2021. sam bio predsjednik organizacije Mjesnog odbora Trnjanska Savica. Obnašao sam i dužnost tajnika Savjeta Stranke te potpredsjednika Statutarne komisije Stranke.

Bio sam voditelj pravnog tima Stranke u kampanji za izbore za EU parlament 2019., izbore za Hrvatski sabor 2020. i Lokalne izbore i Izbore za mjesnu samoupravu 2021.

Na 3. Izbornoj skupštini Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti održanoj 11. prosinca 2021. sam izabran za člana Predsjedništva Stranke, a dana 21. prosinca na sjednici Glavnog odbora sam izabran za Glavnog tajnika Stranke.