Rođena sam 24. ožujka 1967. godine u Zagrebu. Udana sam i majka troje djece.

Diplomirala sam na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem sam 2004. godine obranila doktorsku disertaciju. Od 1993. godine radim u Hrvatskom veterinarskom institutu – podružnici Centar za peradarstvo gdje sam 2019. godine imenovana Predstojnicom podružnice. Do danas sam objavila 74 znanstvena i stručna rada, sudjelovala u mnnogobrojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Članica sam Hrvatskog mikrobiološkog društva – Virološka sekcija,  Svjetskog veterinarskog peradarskog udruženja (Hrvatski ogranak) i Hrvatskog ogranka Svjetske udruge za znanost o peradi.

Lokalnom politikom počela sam se baviti 2000. godine kao članica Demokratskog centra do 2015. godine kada se Demokratski centar ugasio. U listopadu 2015. godine postala sam članica  stranke Bandić Milan 365 stranke rada i solidarnosti. Sudjelovala sam u osnivanju Gradske organizacije Velike Gorice, kao i Županijske organizacije Zagrebačke županije u kojima od tada do danas obnašam dužnost tajnice.

  1. godine kao i na izbornoj skupštini 2021. godine izabrana sam u Glavni odbor stranke Bandić Milan 365 stranke rada i solidarnosti.

U razdoblju od 2003. do 2005. obnašala sam  dužnost Predsjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice. Od 2002. do 2017. godine bila sam vijećnica u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice. Od 2017. – 2021.  godine bila sam vijećnica u skupštini Zagrebačke županije. Na izborima 2021. godine ponovno sam izabrana za vijećnicu u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice u kojem sam predsjednica Kluba vijećnika stranke Bandić Milan 365 stranke rada i solidarnosti i Nezavisne liste Stjepana Kožića.

Tijekom mog političkog djelovanja bila sam članica Upravnog vijeća Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra i predsjednica Nadzornog odbora VG Vodoopskrbe.

Od 2010. godine do danas predsjednica sam Upravnog vijeća Veleučilišta Velika Gorica.