Danas, u nedjelju, 04. kolovoza 2019. u 11:00 sati, održana je u sjedištu Stranke tiskovna konferencija koju je vodio potpredsjednik gradske organizacije, zastupnik u Gradskoj skupšini Grada Zagreba i poslovni direktor, gospodin Slavko Kojić, na temu Izvješća Državnog izbornog povjerenstva o provedenom nadzoru financiranja izborne prmidžbe na izborima članova u EU parlament kojim utvrđeno da je Stranka kao izborni sudionik tzv. “prikrivenom izbornom promodžbom” povrijedila članak 37. točku 3. Zakona, plakatnim porukama kojima je Grad Zagreb obilježavajući Dan Grada opravdano i svrsishodno svoje građane informirao o do tada postignutim uspjesima.
Gospodin Slavko Kojić je argumentirano i u pisanom obliku opovrgnuo sve navode iz nadzora a posebno:

 1. da gradonačelnik kao dužnosnik nije bio kandidat, što je bitan uvjet iz članka 37. točke 3. Zakona, 
 2. da plakatne poruke nisu imale ni stranačkih niti izbornih obilježja,
 3. da su tzv. dokazi na razini dojma Zakonom neopisani i nemjerljivi,
 4. da su poruke bile i mjesno (grad i prigrađe) i vremenski (Dan Grada) lokalnog karaktera i
 5. da stav DIP-a nije univerzalan jer se ne može primjeniti za slučaj da je dužnosnik nestranačka osoba. Koja bi stranka u tom slučaju bila peozvana za povredu Zakona?

 

Kako je u vrijeme nadzora Državno izborno povjerenstvo (u nastavku: DIP) propustio pozvati stranku “BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI“ (u nastavku: Stranka) da se očituje o nalazu i spornom događaju, s kojim Stranka u nijednom smislu nije povezana, a iznenađeni činjenicom da je Državno izborno povjerenstvo (u nastavku: DIP) u Izvješću o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe na izborima članova za Europski parlament iz Republike Hrvatske, KLASA: 013-08/19-09/39, URBROJ: 507-04/07-19-1, od 01. kolovoza 2019. utvrdilo je da je Stranka kao izborni sudionik „prikrivenom izbornom promidžbom“ povrijedila odredbe članka 37. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, NN 29/19 (u nastavku: Zakon) plakatnim porukama kojima je Grad Zagreb obilježavajući Dan Grada opravdano i svrsishodno svoje građane informirao o do tada postignutim uspjesima, koristimo prigodu na ovaj način o svemu upoznati članstvo i javnost.

Navedenim Zakonom je u poglavlju „Ograničenje troškova izborne promidžbe člankom 37., stavkom 3. propisano:

Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je koristiti sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica samouprave koja kandidati odnosno osobe na kandidacijskoj listi, kao dužnosnici Republike Hrvatske ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, koriste u obavljanju svojih dužnosti.“

Ključni pojmovi su:

 • izborna promidžba
 • kandidati odnosno osobe na kandidacijskoj listi
 • dužnosnici Republike Hrvatske ili izabrani dužnosnici lokalne jedinice samouprave
 • sredstva proračuna (državnog ili jedinice samouprave) koja koriste u obavljanju svojih dužnosti.

Već se površnom analizom članka 37., stavka 3. Zakona dolazi do zaključka da se ova odredba ne odnosi na predmet nadzora. Iz jednostavnog razloga jer nisu zadovoljene bitne pretpostavke po kojima bi Stranka povrijedila odredbe ove Zakona.

IZBORNA PROMIDŽBA

Stranka u predmetnim plakatnim porukama nije sudjelovala, ni sadržajno niti formalno!

U plakatnim porukama:

 • ne navode se izbori,
 • nije otisnut logo Stranke, a
 • sadržaj poruka govori jedino o aktivnostima Grada Zagreba („Zagreb je jedini grad s pozitivnim prirodnim prirastom u Hrvatskoj“, „Zagreb ima najbolji obrazovni standard u Hrvatskoj“, „Zagreb je šampion hrvatskog turizma” i „Advent u Zagrebu tri je puta zaredom proglašen najboljim u Europi“…).

Dakle, nije istaknut ni jedan, pa niti tzv. „prikriveni“, element koji bi upućivao na sudjelovanje Stranke u gradskoj promidžbi u svezi izbora za EU parlament.

Kao prvi dokaz o tzv. „prikrivenoj izbornoj promidžibi“ DIP navodi da je:

 • vidljiv nerazmjer u broju odobrenih plakata kojima se Grad oglašavao u pojedinim godinama (2013.-2019.) te
 • Grad Zagreb oglašavao osjetno većim brojem plakata nego je to redovito činio u ranijim godinama“.

Sloboda koju si u opisu ocjene DIP dopušta kad tvrdi da sadržaj poruka koje su isticane na ovogodišnjim plakatima:

 • ne upućuje isključivo na aktivnosti Grada Zagreba usmjerene svojim sugrađanima, već
 • ima jednu širu poruku za razliku od ranijih godina te
 • da se oglašavanje u vrijeme izborne promidžbe ne može smatrati redovitim informiranjem građana o aktivnostima nadležnih tijela Grada Zagreba,

najblaže rečeno nedopustiva je, proizvoljna i paušalna.

Posebno čuđenje izaziva dodatak:

 • da su plakati isticani ne samo na području Grada Zagreba, već
 • na području drugih jedinica lokalne samouprave (primjerice u Gradu Velika Gorica),

kao da Velika Gorica s Gradom Zagebom u planiranju i realizaciji aktivnosti ne čini gotovo zaokruženu poslovnu, prometnu, kulturnu, konačno i urbanu cjelinu?!

Tako, slijedom navedenog, Stranka ovim putem ističe kako je iz svega opisanog ostalo otvoreno i nije opisano:

 • koliki bi trebao biti „razmjer u broju plakata“, kako se mjeri „osjetno veći broj plakata“ i tko utvrđuje i/ili propisuje, koliki je dopušteni optimum?
 • koje su to aktivnosti koje nisu upućene i usmjerene isključivo „svojim građanima“?
 • koje su to i kako glase „jedne šire poruke“?
 • zašto se oglašavanje u vrijeme izborne promidžbe ne može smatrati redovitim informiranjem?
 • čime je propisano da se plakati ne smiju isticati na području drugih jedinica samouprave?

Slijedom svega navedenog tvrdnja da je Stranka kao izborni sudionik „povrijedla odredbu članka 37. stavka 3. Zakona, na način da je suprotno zabrani iz navedenog članka, koristila sredstva proračuna jedinice samouprave za izbornu promidžbu“ poprima dimenziju koja izaziva podsmjeh.

Ne manje značajno pitanje je u čemu je i koju je to korist Stranka aktivnostima Gradske uprave stekla, odnosno kolika je vrijednost te koristi? O tome u opisu DIP-a nema ni riječi!

O blažena gluposti! Recentno se, srećom, na HRT-u prikazuje serija „Tito“ što u velikoj mjeri može pomoći razumjevanju navedenog stila i načina kvalifikacija.

KANDIDATI ODNOSNO OSOBE NA KANDIDACIJSKOJ LISTI/DUŽNOSNICI RH ILI JLP(R)S

DIP, nadalje, kao dokaz navodi: „Kako je za raspolaganje financijskim sredstvima kojima raspolaže Grad Zagreb, pa tako i sredstvima za predmetno oglašavanje, odgovoran gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, i kako je gradonačelnik Grada Zagreba ujedno i predsjednik izbornog sudionika “BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”, očito je da je predmetno oglašavanje zapravo prikrivena izborna promidžba navedenog izbornog sudionika na način da su za izbornu promidžbu korištena sredstva jedinice lokalne samouprave.“

Ovom tvrdnjom DIP je, kako bi se neki figurativno izrazili, „promašio ceo fudbal“!

Bitna pretpostavka za primjenu članka 37. stavka 3. Zakona je da osoba koja koristi sredstva proračuna u obavljanju svojih dužnosti (državnog ili jedinice samouprave) mora biti:

 1. kandidat, odnosno osoba na kandidacijskoj listi i

 2. dužnosnik Republike Hrvatske ili izabrani dužnosnik lokalne jedinice samouprave

Dakle, uvjet je da osoba bude oboje: i kandidat i dužnosnik!

Gospodin Milan Bandić, mag. polit., jest dužnosnik jedinice samouprave, ali kandidat odnosno osoba na kandidacijskoj listi na izborima članova za Europski parlament nije bio.

Nije ispunjavao oba uvjeta te se odredba navedenog članka procesno na njega definitivno ne odnosi.

Pravno načelo mora imati i univerzalni karakter.

Kakav bi pak stav, po pitanju predmetnog oglašavanja plakatnih poruka imao DIP kad bi gradonačelnik bio npr. nestranačka osoba? Tko bi tada imao koristi od oglašavanja? Kome bi se tada pripisala povreda članka 37. točke 3. Zakona kao što se ovdje bez ikakvog smisla i osnova pripisuje Stranci “BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI“? Da nije tragično bilo bi komično.

VRIJEME OGLAŠAVANJA PLAKATNIH PORUKA I VRIJEME IZBORNE KAMPANJE

Vrijeme održavanja kampanje za izbore članova u Europski parlament dovoditi u vezu s vremenom oglašavanja plakatnih poruka kao dokazom tzv. „prikrivene izborne promidžbe“, ničim nije utemeljeno i neozbiljno je.

Gradonačelnik ne može utjecati na razdoblje izborne kampanje i rokove izbora kao i što se Dan Grada Zagreba koji pada u isto razdoblje zasigurno u tu svrhu neće mjenjati.

SREDSTVA PRORAČUNA KOJA KANDIDAT/DUŽNOSNIK KORISTI U OBAVLJANJU SVOJIH DUŽNOSTI

Pitanje koje se nameće je, koje su to i gdje su propisane/opisane dužnosti kandidata/dužnosnika za koja bi bilo zabranjeno za potrebe izborne promidžbe koristiti sredstva državnog proračuna? One su, prije svega, opisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17).

Teško je vjerovati da je autor Zakona imao u vidu obuhvat opisan člankom 48.:

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan:

 1. priprema prijedloge općih akata,
 2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
 3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
 4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
 5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,
 6. imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.“

Među opisanim dužnostima doista nije lako pronaći one kojima bi kandidat/dužnosnik za potrebe izborne promidžbe nekoj političkoj stranci nedvojbeno pogodovao i omogućio korištenje sredstva državnog proračuna. Pa bila ona okvalificirana i „prikrivenom izbornom promidžbom izbornog sudionika“.

Ne treba ni naglašavati da se kategorija tzv. „prikrivene izborne promidžbe izbornog sudionika“ u Zakonu oupće ne opisuje/propisuje. Ona je očito plod histerije jednog dijela oporbe i medija kojima je predsjednik Stranke i gradonačelnik trn u oku, a čemu su, slijedom svega opisanog, očito nasjeli i službenici DIP-a iznoseći paušalne i neutemeljene tvrdnje, uz poziv na članak Zakona koji se na predmetni događaj ni približno ne odnosi, a sve to bez ijednog nedvojbenog dokaza.

Službenci DIP-a na taj su se način, možda i nesvjesno, uključili u područje političkih kvakifikacija i procjena, a što im zasigurno ne bi trebala biti zadaća koja proizlazi iz slova i duha Zakona. Donoseći neutemeljene prosudbe, koje je većina medija prenijela, posljedično su nanijeli Stranci ogromnu političku štetu, za koju, naravno nitko neće odgovarati. Za sličan je događaj prije mjesec dana Stranka dobila satisfakciju na Prekršajnom sudu u Zagrebu za prijavu ODO-a, a na prijedlog DIP-a.

Konačno, zbunjujuće je i sasvim nejasno što sa svim ovim ima Stranka kojoj se pripisuje povreda Zakona i koja bi trebala snositi posljedice?!

Zaključno, primjereno bi bilo da DIP spornu konstataciju povuče i ispriča se Stranci i građanima za neosnovane tvrdnje koje Zakonom nisu opisane. To se naravno neće dogoditi i eto opet posla pravosuđu gdje ćemo, kao i u prethodnom slučaju, dobiti zadovoljštinu.

Hvala!

Slavko Kojić,
poslovni direktor

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 87.

(1) Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se:

22. politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji sredstva izborne promidžbe koriste u nedopuštene svrhe odnosno suprotno članku 37. stavku 1. ovoga Zakona te koji koriste sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica samouprave, prostorije, službena vozila i opremu državnih tijela ili tijela jedinica samouprave suprotno zabrani iz članka 37. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka politička stranka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka nezavisni zastupnik, nezavisni vijećnik, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača, kandidat i predstavnik organizacijskog odbora kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna.